Generalforsamling 2019

Ma Hovedbygning
Der blev afholdt Generalforsamling torsdag den 21. marts på Maglegårdsskolen. Mette Sigfusson fra dlf, blev valgt som dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Formanden aflagde beretning, som skolechef Hans Andresen var inviteret til at overvære og give en kort replik på. Efter en kort pause, hvor skolechefen forlod forsamlingen på ca. 90 medlemmer, startede debatten. Den blev god og konstruktiv og endte med at såvel den mundtlige som den skriftlige beretning blev énstemmigt vedtaget. Der blev afgivet beretning fra kolonierne til orientering. Regnskab for 2018 blev fremlagt og godkendt af forsamlingen. Ligeledes blev budget for 2019 fremlagt, forslag om uændret kontingent samt uændrede ydelser til Kredsstyrelsen blev vedtaget, hvorefter budgettet for 2019 også kunne godkendes énstemmigt. Der var ingen punkter under eventuelt, hvorefter dirigenten kunne udtrække de fem vindere af rejsegavekort. Generalforsamlingen blev afsluttet og forsamlingen overgik til middag og socialt samvær.

Referatet fra året generalforsamling findes her.

Regnskab underskrevet af dirigenten finder du her.

 

Her er den endelige dagsorden. 

Yderligere dokumenter til brug på Generalforsamlingen finder du her:

Skriftlig beretning

Forslag til forretningsorden

Ydelsespapir 2019-20

GKL Revisorregnskab 2018

Regnskab 2018 og budget 2019

Gældende vedtægter